A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 17.07.2019 r.
» Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowościach Słobity Stacja, Stare Siedlisko
» Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy przeznaczonej dla rolników gospodarujących na terenach objętych ASF
» Prognoza pogody na 48 godzin 16.07.2019 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 15.07.2019 r.
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Projekt uchwały w sprawie programu współpracy

  - PROJEKT –

  UCHWAŁA Nr .../.../14
  RADY GMINY WILCZĘTA
  z dnia …........... 2014 r.

  w sprawie Programu Współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

  Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52,poz. 420,Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 )) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Jednolity tekst Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536 ze zmianą Dz. U. z 2011 Nr 112 poz. 654) uchwala się, co następuje:

  § 1. Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


  UZASADNIENIE

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest zadaniem własnym gminy (art. 7 ust 1 pkt. 19 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).
  Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
  Przyjęcie proponowanej uchwały będzie wyrazem woli wspierania i rozwoju organizacji społecznych, a tym samym społeczeństwa obywatelskiego.


  Data wprowadzenia: 2014-12-08 0817
  Data upublicznienia: 2014-12-08
  Art. czytany: 2175 razy

  » Załącznik - program współpracy - rozmiar: 1215488 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  Autor dokumentu: Elżbieta Hołowata
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach